Thursday, July 18, 2013

Tosho-gu shrine

what the spiritual animals guard
is Shogun - Tosho-gu shrine

- reiju ga mamoru wa Shogun Tosho-gu
霊獣が護るは将軍 東照宮

(Photo by myself at Nikko Tosho-gu on July 13, 2013)



No comments: